Provozní řád

Podmínky přijetí

 • Do klubu jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let.
 • Děti jsou přijímány v průběhu celého roku, s ohledem na naplnění kapacity klubu.
 • Přihlášku do klubu je možno vyzvednout osobně nebo na www.detskyklubpohadka.cz
 • Přihláška bude akceptována po zaplacení rezervační zálohy ve výši 2000,-Kč, která v případě přijetí dítěte bude odečtena od první platby školného.
 • Pro případ že dítě nenastoupí ve smluveném termínu na základě přihlášky k docházce, uhrazená plnění jsou nevratná.
 • V případě nepřijetí dítě, bude složená rezervační záloha obratem vrácena.
 • Vzhledem k omezené kapacitě klubu budou přednostně přijímány děti na pravidelnou celodenní docházku.

Provoz klubu

Klub je otevřen denně, v době od 7.00 hod. do 18.00 hod. (mimo státní svátky, soboty a neděle). Rodiče, případně zákonní zástupci přivádějí a vyzvedávají děti v předem stanoveném čase, který je možno vždy osobně nebo telefonicky domluvit.

Rodiče vyzvedávají děti dle objednaného programu docházky tj.do 13hod při dopoledním programu a do18hod při celodenním programu. Za  každou započatou hodinu si klub účtuje 150,-Kč

Strava

Dopolední a odpolední svačinka, oběd  –  polévka + hlavní jídlo ( dovoz obědů je zajištěn v hygienických termo portech ze školní jídelny v Žalově ) pitný režim po celý den bez omezení.

Ceník docházky platný pro školní rok 2015/2016

Ceník naleznete na této stránce.

Platby

 • Školné zahrnuje: stravné – dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim. Dále pak pronájem, údržba a režie objektu, mzdy, nákup a obnova vybavení, zařízení, výukových pomůcek, hraček apod.
 • Ceny jsou uvedeny za kalendářní měsíc bez ohledu na počet státních svátků.
 • Školné je hrazeno dopředu, vždy nejpozději do 20. dne měsíce na měsíc následující, hotovostně v klubu, nebo převodem na účet č : 2288454093/0800.
 • Prosíme rodiče o dodržování termínu plateb tak, aby nejpozději v tento den bylo školné připsáno na účet, případně uhrazeno v hotovosti.
 • V případě neuhrazení školného nejpozději k poslednímu dni daného měsíce, má klub právo přenechat místo jinému zájemci a docházku jednostranně ukončit.
 • Výše školného je garantována pro celé období školního roku 2015/2016
 • Sourozenci poskytneme slevu 10%
 • Při platbě na 5 měsíců sleva 5%
 • Při platbě na 10 měsíců 10% sleva

Zdravotní informace

 • Rodiče nebo zákonní zástupci předávají děti do klubu zdravé. V případě náznaků zdravotních problémů dítěte v klubu, budou rodiče tel. informováni a podle objektivního posouzení jsou povinni dítě z klubu vyzvednout a v případě nutnosti mu zajistit další zdravotní péči.
 • Při přihlášení dítěte do klubu je nutné v písemné přihlášce uvést individuální omezení jako je dieta, užívání léků, pohybové a jiné omezení.

Nemoci a absence

 • Absenci dítěte je nutné nahlásit nejpozději do 8.00 hod příslušného dne
 • Pouze u pravidelné celodenní docházky ( 5 x týdnu,  7 -18 hod ) bude v případě  absence z důvodu nemoci dítěte po dobu delší než 10ti pracovních dnů, ( řádně omluvené lékařem  ) poskytnuta sleva na platbu školného v následujícím měsíci ve výši 50%. Tuto slevu je možno využít 1x ve školním roce.

  Důležité upozornění

  vzhledem k tomu, že nájem za pronajaté prostory a veškeré ostatní náklady spojené s provozem školky musíme pravidelně hradit v plné výši a to bez ohledu na to, kolik přihlášených dětí ve skutečnosti v daném měsíci do školky pravidelně docházelo, nemůžeme zpětně u ostatních programů docházky  poskytovat žádné slevy na školném ani  stravném, které se hradí na měsíc dopředu dle počtu přihlášených dětí.

  Žádáme  tímto rodiče o laskavé pochopení

  D ě k u j e m e